اعضای شورای فناوری سلامت دانشگاه:

 

جناب آقای دکتر عبداله دیدبان

جناب آقای دکتر سیدمهدی میرهاشمی

جناب آقای دکتر رزاق محمودی

جناب آقای دکتر امیر محمد کاظمی فر

سرکار خانم دکتر مرجان بلبلیان

جناب آقای دکتر احمد نیک پی

سرکار خانم دکتر فاطمه سمیعی

سرکار خانم دکتر مریم نورخیز محجوب

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0