مرکز رشد فناوری زیست پزشکی

قزوین، بلوار شهیدباهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پست الکترونیک bmti@qums.ac.ir

کدپستی 34197/59811

شماره تماس 5-33336001

داخلی 2621-2620

شماره تماس مستقیم: 33348439 -33364517 - 028 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0