دوران

لطفا صبر کنید ...

فریبا ظفری

سرپرست دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فریبا ظفری

سرپرست دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  • پست الکترونیکی : edc@qums.ac.ir

مرضیه امجدی

کارشناس مالکیت فکری و ثبت اختراع

مرضیه امجدی

کارشناس مالکیت فکری و ثبت اختراع

  • پست الکترونیکی : health_development@qums.ac.ir

فاطمه لک

کارشناس آموزش فناوری سلامت

فاطمه لک

کارشناس آموزش فناوری سلامت

  • پست الکترونیکی : -

نیلوفر ناظری

مسئول اجرایی مرکز رشد

نیلوفر ناظری

مسئول اجرایی مرکز رشد

  • پست الکترونیکی : -

زهره نقدعلی

کارشناس مرکز رشد

زهره نقدعلی

کارشناس مرکز رشد

  • پست الکترونیکی : -

مرتضی رضاپور

کارشناس مرکز رشد

مرتضی رضاپور

کارشناس مرکز رشد

  • پست الکترونیکی : -

زهرا نجاتی فر

کارشناس مرکز رشد

زهرا نجاتی فر

کارشناس مرکز رشد

  • پست الکترونیکی : -

سعید احمدی

سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

سعید احمدی

سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

  • پست الکترونیکی : s.ahmadi@qums.ac.ir

محمدامین همت گر

کارشناس دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

محمدامین همت گر

کارشناس دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

  • پست الکترونیکی : hematgar_ma0203@yahoo.com

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0