جناب آقای مهندس ابوالفضل بهرامی بایه

کارشناس فناوری گروه توسعه فناوری سلامت

شرح وظایف:

- انجام کلیه امور هماهنگی مرتبط با گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه مشتمل بر هماهنگی جلسات هفتگی، مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک واحدهای گروه

- پیگیری روند پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و استراتژیک واحدهای گروه و ارائه گزارش به اینجانب

- انجام کلیه امور مرتبط با صندوق‌های پژوهش و فناوری سلامت (صندوق تهران و استان قزوین)

- دریافت و تکمیل اطلاعات گروه توسعه فناوری در سامانه برنامه عملیاتی وزارتخانه (HOP)

- پیگیری ورود و تکمیل اطلاعات گروه در سامانه اطلاعات فعالیتهای توسعه فناوری و تایید شاخص‌ها با هماهنگی اینجانب

- هماهنگی و پیگیری جلسات شورای فناوری سلامت دانشگاه (تنظیم و ارسال دعوتنامه، تنظیم و اخذ امضاء صورتجلسه‌ها، پیگیری مصوبات)

- انجام امور مرتبط با دبیرخانه گروه (دریافت و ثبت نامه ها و ارسال آن با هماهنگی دبیرخانه معاونت)

- هماهنگی و مشارکت در برگزاری کلیه همایش‌ها، فن بازارها و رویدادهای مرتبط با نظر اینجانب

- پیگیری جهت احصاء و به روز رسانی آمارها و شاخص‌های واحدهای گروه و ارائه گزارش به اینجانب

- عضویت و مشارکت در کارگروه نظارت و ارزیابی طرح های  واصله به مراکز رشد

- پیگیری و مشارکت در برنامه های راه‌اندازی و راهبری مراکز نوآوری و پردیس فناوری سلامت دانشگاه

 

دفتر مالکیت فکری و نواوری دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: فریبا ظفری
سمت: سرپرست دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی / علوم تشریح
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک: fariba.zafari@yahoo.com
شماره تلفن داخلی: 2620
شماره تماس مستقیم: 33348439
آدرس: بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 

سرکار خانم مرضیه امجدی

کارشناس دفتر مالکیت فکری و نوآوری

شرح وظایف:

- انجام کلیه امور مرتبط با پذیرش و ثبت اختراعات واصله از سامانه اختراعات کشور

- اجرای امور تشکیل کمیته داوری (معرفی و انتخاب داور، ارسال مدارک اختراع به داور، تنظیم و ارسال دعوتنامه برای کمیته داوران، تنظیم و اخذ امضاء صورتجلسه‌ها و صدور گواهی برای داوران)

- احصاء و به روز رسانی آمارها و شاخص‌های مرتبط با اختراعات  و ارائه آن به مسئول دفتر

- هماهنگی و شرکت درکلیه وبینارها، جلسه‌های آموزشی، همایشها، فن بازارها و رویدادهای مرتبط با فناوری با نظر مسئول واحد

- اجرای امور مربوط به برگزاری رویدادهای استارت آپی و فن بازارها

- پیگیری ورود و تکمیل اطلاعات مرکز در سامانه اطلاعات فعالیتهای توسعه فناوری با نظر مسئول واحد

- تدوین و ارائه برنامه عملیاتی سالیانه به مسئول واحد

-  تکمیل و به روز رسانی پرتال گروه توسعه فناوری سلامت با هماهنگی سایر واحدها

- انجام سایر امور بر حسب ضرورت با نظر مسئول دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه و اینجانب

 

 

سرکار خانم فاطمه لک

کارشناس دفتر مالکیت فکری و نوآوری

شرح وظایف:

- انجام کلیه امور مرتبط با آموزش های حضوری، مجازی و برگزاری کارگاه ها در گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه

- اجرای برنامه های آموزشی مجازی مبتنی بر سنجه های وزارت متبوع بر اساس دانشگاه مجازی علوم پزشکی

- همکاری در تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مورد نیاز در گروه های دانشجویی، فناوران، همکاران و اعضاء هیات علمی

- احصاء و به روز رسانی آمارها و شاخصهای مرتبط با آموزش و ارائه آن به مسئول واحد

- هماهنگی و مشارکت در کلیه وبینارها، جلسه‌های آموزشی، همایشها، فن‌بازارها و رویدادهای مرتبط با فناوری با نظر مسئول واحد

- پیگیری ورود و تکمیل اطلاعات مرکز در سامانه اطلاعات فعالیتهای توسعه فناوری با نظر مسئول واحد

- همکاری در تدوین و ارائه برنامه عملیاتی سالیانه به مسئول واحد

- پیگیری و پاسخگویی به شکایات مشتریان و ارباب رجوع  و تهیه گزارش ماهیانه

- انجام سایر امور بر حسب ضرورت با نظر مسئول واحد

 

 

مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه

 

سرکار خانم دکتر نیلوفر ناظری

مسئول اجرایی مرکز رشد

شرح وظایف:

 

 

سرکار خانم مهندس زهره نقدعلی

کارشناس مرکز رشد فناوری زیست پزشکی

شرح وظایف:

 

 

جناب آقای مهندس مرتضی رضاپور

کارشناس مرکز رشد فناوری زیست پزشکی

شرح وظایف:

- انجام کلیه امور مرتبط با پذیرش و استقرار هسته/ واحد/شرکتهای فناور (رشد و پیش رشد)

- اجرای امور تشکیل شورای مرکز رشد ( تنظیم و ارسال دعوتنامه ، تنظیم و اخذ امضاء صورتجلسه‌ها)

- پیگیری کلیه نیازهای اموالی و تاسیساتی واحدهای مستقر در مرکز رشد

- احصاء و به روز رسانی آمارها و شاخصهای مرکز و ارائه به مسئول مرکز

- هماهنگی و شرکت درکلیه همایشها، فن بازارها و رویدادهای مرتبط با فناوری با نظر مسئول مرکز

- پیگیری ورود و تکمیل اطلاعات مرکز در سامانه اطلاعات فعالیتهای توسعه فناوری

- تدوین و ارائه برنامه عملیاتی سالیانه به مسئول مرکز

- ارائه خدمات مورد نیاز  جهت راه‌اندازی و راهبری پردیس فناوری سلامت و مرکز نوآوری زیست فناوری و علوم دارویی

- انجام سایر امور بر حسب ضرورت با نظر مسئول مرکز رشد

 

سرکار خانم زهرا نجاتی فر

کارشناس مرکز رشد فناوری زیست پزشکی

شرح وظایف:

 

دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه 

 

نام و نام خانوادگی: سعید احمدی
سمت: سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی / مهندسی بهداشت حرفه ای
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: sahmadi@qums.ac.ir
شماره تلفن داخلی: 2620
شماره تماس مستقیم: 33364517
آدرس: بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 

جناب آقای  مهندس محمد امین همت‌گر‌

کارشناس دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

شرح وظایف:

- انجام کلیه امور مرتبط با قرارداد پروژه های بین دانشگاه با صنعت و جامعه

- هماهنگی و پیگیری جلسات مرتبط ( تنظیم و ارسال دعوتنامه، تنظیم و اخذ امضاء صورتجلسه‌ها)

- احصاء و به روزرسانی آمارها و شاخص‌ها و ارائه به مسئول واحد

- هماهنگی و شرکت درکلیه همایشها، فن بازارها و رویدادهای مرتبط با فناوری و صنعت با نظر مسئول واحد

- پیگیری ورود و تکمیل اطلاعات دفتر در سامانه اطلاعات فعالیت‌های توسعه فناوری

- تدوین و ارائه برنامه عملیاتی سالیانه به مسئول واحد

- جمع‌آوری گزارش‌های دفتر و اطلاع رسانی

- همکاری و هماهنگی در اجرای برنامه های توانمندسازی

- انجام سایر امور بر حسب ضرورت


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0