تصویر نام و نام خانوادگی محل کار شماره تماس
ابوالفضل بهرامی بایه   کارشناس دفتر مرکزی و دبیرخانه 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
محمدعلی قربانپور کارشناس دفتر انتقال فناوری 028
5 ـ 33336001
داخلی 2621
مستقیم :33364517
زهره نقدعلی کارشناس دفتر مالکیت فکری و نوآوری   028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
بهزاد کاکاوند  کارشناس مرکز رشد فناوری زیست پزشکی 028
5 ـ 33336001
داخلی 2621
مستقیم :33364517
نیلوفر ناظری کارشناس دفتر ارتباط با صنعت 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
مرتضی رضاپور کارشناس مرکز رشد فناوری زیست پزشکی  028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517

 


گروه دورانV6.0.9.0