شرکت های مستقر در مرحله پیش رشد

ردیف

هسته فناور

نماینده

عنوان طرح

1

هسته فناور خانم دکتر نیلوفر ناظری

خانم دکتر ناظری

"تولید نانوکامپوزیت بر پایه دی­سیان دی آمید جهت حذف رنگ و بارآلی از فاضلاب­های صنایع"


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0