اعضای شورای مرکز رشد:

 

جناب آقای دکتر پیمان قجربیگی

جناب آقای دکتر مجید قدیری

جناب آقای دکتر حسین احمدپور یزدی

جناب آقای دکتر نعمت الله غیبی

جناب آقای دکتر علی صفری واریانی

جناب آقای دکتر حمید کاریاب

جناب آقای دکتر احسان عالی

سرکار خانم دکتر نیلوفر ناظری


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0