رسالت

mission

مرکز رشد و فناوری زیست پزشکی (زیست فناوری پزشکی ) دانشگاه علوم پزشکی قزوین به پشتوانه توانمندی های علمی ، تحقیقاتی و آزمایشگاهی با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات، بستر سازی جهت ایجاد فرصتهای شغلی و تخصصی ، حمایت از نوآوران و خلاقیت محققان جوان ایجاد شده تا با کمکبه توسعه و ارتقاء تحقیقات مبتنی بر شواهد (دانش محور) در راستای کاهش فاصله کشور از حرکت جهانی در زمینه زیست فناوری پزشکی گام بردارد.

vission

برون دهی کارآمدترین تولیدات زیست فناوری در راستای حل مشکلات سلامت کشور


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0