تعریف مرکز رشد

مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند ، پشتیبانی می کند این خدمات شامل موارد زیر است :

- تامین محل کار (به صورت اجاره )

- خدمات آزمایشگاهی ، کارگاهی و اطلاع رسانی

- خدمات مدیریتی ، حقوقی ، مالی ،اعتباری ، پروژه یابی و بازاریابی

- آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره

- سایر خدمات مرتبط باتوسعه ، رشد و ارتقای واحدهای فناور

سازمان موسس (متقاضی)

سازمانی است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیر دولتی بعهده می گیرد.

واحدهای فناوری

واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده ک هبا توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای ، طراحی مهندسی ، مهندسی معکوس ، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند.

این واحدها منجمله شامل شرکتهای خصوصی، وتحدهای تحقیق و توسعه صنایع ، و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها یا دستگاه های اجرایی هستند.

دوره رشد مقدماتی

دوره ای حداکثر 6 ماهه است که در آن ، به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار ، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده می شود . در صورت موفقت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

بخش رشد مقدماتیPre – Incubator

بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می گردد.

دوره رشد

دوره ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. زمان این دوره با تصویب هیات امنا تا 5 سال قابل افزایش است.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0