طی آخرین جلسه شورای فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورخ 99/06/23، مبالغ هزینه داوری اختراعات در این مرجع به شرح زیر مصوب گردید:

هزینه داوری اختراع برای شرکت های خصوصی به مبلغ 10 میلیون ریال
هزینه داوری اختراع برای افراد حقیقی به مبلغ 5 میلیون ریال 
هزینه داوری اختراع برای کلیه افراد منتسب به دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعم از کارکنان، دانشجویان، اعضاء هیئت علمی و فناوران مستقر در مرکز رشد به مبلغ 2.5 میلیون ریال


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0