رویداد مجازی "فناوری های نوین پیشگیری از شیوع کووید 19 و آنفلوآنزای فصلی در مراکز آموزشی" توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین در شهریورماه سال جاری برگزار گردید.

محورهای این رویداد شامل آموزش دیجیتال، تجهیزات نوین حفاظت فردی، ترکیبات نوین ضدعفونی کننده و گندزدا، تجهیزات نوین گندزدای سطوح، هوا و وسایل است.

کووید 19.jpg

/fa-IR/vcr.qums.ac/9279/


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0