معرفی دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراع:

دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به عنوان یکی از واحدهای گروه توسعه فناوری سلامت، وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید.

این گروه با به کارگیری افراد متخصص در حوزه داوری و ارزیابی اختراعات، در تقویت رکن فناوری معاونت تحقیقات نقش موثر داشته است.

از آنجا که ثبت اختراع اولین قدم در فرآیند فناوری است، لذا گروه مالکیت فکری با حمایت مخترعین قصد در تسهیل این فرآیند دارد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0