پذیرش در مرکز رشد

1- وجود ایده سلامت محور مبتنی بر دانش و فناوری
2- وجود برنامه کسب و کار
3- برخورداری از تیم کاری متخصص


دانلود فرم درخواست پذیرش واحد فناور در مرکز رشد


فرآیند حمایت مرکز رشد از فناوران مستقر در دانشگاه
دانلود: فرآیند حمایتی مرکز رشد

 

روند استقرار طرح در مرکز رشد


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0