دانلود : آیین نامه شماره ١      
آیین نامه نحوه تعامل هسته ها با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

دانلود : آیین نامه شماره ٢       
آیین نامه نحوه تعامل موسسات خصوصی و شرکت های توسعه یافته با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

دانلود : آیین نامه شماره ٣       
آیین نامه پذیرش واحدهای R&D در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

دانلود : آیین نامه شماره ٤      
آیین نامه اصلاحی نحوه تعامل هسته های تحقیقاتی R&D دانشگاهی با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

دانلود : آیین نامه شماره ٥       
آیین نامه نحوه تعیین ضریب بازپرداخت تسهیلات پژوهشی و خدمات اعطایی به واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد

دانلود : آیین نامه شماره ٦      
آیین نامه نحوه حمایت از شرکت های مستقر در مرکز رشد جهت حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، جشنواره و سمینارها و..


گروه دورانV6.0.9.0