اهداف مرکز

·         بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه علوم زیست پزشکی

·         ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای پژوهشگر

·         کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

·         ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه فناوری

·         بستر سازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری زیست پزشکی

·         تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه در بازار


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0