مرکز رشد مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه هایی جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

-      تامین محل کار (به صورت اجاره)

-      خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی

-      خدمات مدیریتی ، حقوقی ، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی

-      آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره

-      سایر خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقای واحدهای فناوری
 

دانلود فایل اساسنامه مرکز رشد


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0