دانشکده پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده بهداشت 
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده دندانپزشکی
 تلفن های مستقیم دانشگاه
 تلفن های داخلی دانشگاه
 معاونت آموزشی 
 امور هیات علمی 
 رشته های دانشگاه
آیین نامه های اعضای هیات علمی 
 سامانه سما
 راهنمای سامانه سما
 فرم درخواست رمز عبور سما پیگیری)
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 سامانه آموزش مداوم
 محتوای آموزشی برنامه های آموزش مداوم
 درخواست تمدید بورس تحصیلی (پیگیری)
 فرم پرسش و پاسخ اخلاق پزشکی (پیگیری)
 امور پژوهشی
 انتشارات
 همایش و سمینار 
 مجله علمی دانشگاه
 مجله انگلیسی دانشگاه
کتابخانه الکترونیک دانشگاه (افق)
 بانک های اطلاعات پزشکی
 مجلات و نشریات دانشگاه
فرم کتابخانه دانشکده پیراپزشکی( ثبت نام / پیگیری ثبت نام)
 فرم کتابخانه دانشکده بهداشت (ثبت نام / پیگیری ثبت نام )
فرم کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی (ثبت نام / پیگیری ثبت نام)
فرم کتابخانه دانشکده دندانپزشکی (ثبت نام )
 فرم ثبت نام در کارگاه های EDC
 فرم نیاز سنجی کارگاه های EDC
سامانه رفاهی دانشگاه
 سامانه تغذیه ( راهنما )
 برنامه غذایی
سامانه FTP
راهنمای تنظیمات WSUS
 راهنمای نصب آنتی ویروس
سامانه Eprints
 پرسش های متداول
 راهنمای نرم افزارهای داخلی
آیین نامه هیات علمی 
یست اعضای هیات علمی 
امور هیات علمی
فرم های دانلودی
لیست اعضای هیات علمی
اطلاعات مورد نیاز اعضای هیات علمی
فرم تکمیل رزومه
فرم ترفیع اعضای هیات علمی
لیست اعضای هیات علمی
گروه پرستاری مراقبت ویژه
بازنشستگان
بانک کتب اساتید
جزوه های آموزشی
فرم اطلاعات اعضای هیات علمی ( ثبت پیگیری)
آیین نامه های هیات علمی
لیست اعضای هیات علمی
امور هیات علمی
فرم های دانلودی
بانک کتب اساتید
جزوه های آموزشی
آیین نامه هیات علمی
لیست اعضای هیات علمی 
 امور هیات علمی
فرم های دانلودی
بانک کتب اساتید
جزوه های آموزشی
چکیده مقالات فارسی
چکیده مقالات انگلیسی