دانلود آخرین نسخه گوگل کروم  تلفن های مستقیم دانشگاه
 تلفن های داخلی دانشگاه
سامانه خدمات مشترکین 
 راهنمای درخواست حساب کاربری
 راهنمای تغییر رمز حساب کاربری
 راهنمای ساخت VPN Conectionدر ویندوز
 راهنمای ساخت VPN Conectionدر ویندوز ۷
سامانه نظام پیشنهادات
سامانه خدمات الکترونیک
 اتوماسیون آماری
 اتوماسیون اداری
 راهنمای تنظیمات اتوماسیون اداری
 راهنمای تنظیمات اتوماسیون اداری برای IE10 
 راهنمای تنظیمات اتوماسیون اداری برای IE11
 راهنمای ارسال فکس اتوماسیون اداری
 راهنمای ویرایش گیرندگان اتوماسیون اداری
کتابخانه الکترونیک دانشگاه (افق)
 بانک های اطلاعات پزشکی
 مجلات و نشریات دانشگاه
فرم کتابخانه دانشکده پیراپزشکی( ثبت نام / پیگیری ثبت نام)
 فرم کتابخانه دانشکده بهداشت (ثبت نام / پیگیری ثبت نام )
فرم کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی (ثبت نام / پیگیری ثبت نام)
فرم کتابخانه دانشکده دندانپزشکی (ثبت نام )
امور پژوهشی
انتشارات
فرم شرکت در کارگاه ( ثبت نام )
همایش و سمینار 
مجله علمی دانشگاه
مجله انگلیسی دانشگاه
سامانه رزرو غذا
سامانه رفاهی دانشگاه
سامانه FTP
راهنمای تنظیمات WSUS
 راهنمای نصب آنتی ویروس
سامانه Eprints
 پرسش های متداول
 راهنمای نرم افزارهای داخلی