همکاران مرکز
نقدعلی
ــ نام و نام خانوادگی محل کار شماره تماس رزومه
حمید کاریاب ریاست 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
زهره نقدعلی دفتر مالکیت فکری 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620 
مستقیم :33364517
سعیده فلاح انبوهی دفتر تجاری سازی 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم : 33364517
محمدعلی قربانپور دفتر  انتقال فناوری 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم : 33364517
ابوالفضل بهرامی بایه دفتر مرکز
و دبیرخانه
028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم : 33364517