اخبار اسلایدی
انتصاب سرپرستان دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه و دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

   طی ابلاغ های جداگانه ای که به پیشنهاد مدیر گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه درتاریخ 19/5/1400 توسط سرپرست محترم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه صادر گردید، خانم دکتر فریبا ظفری استادیار دانشکده پزشکی به عنوان سرپرست "دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه" و آقای دکتر سعید احمدی استادیار دانشکده بهداشت به سمت سرپرست "دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه" منصوب گردیدند. ضمن تبریک به نامبردگان، امیداست دراعتلای فناوری دانشگاه موفق و موید باشند.