اخبار اسلایدی
برگزاری چهل و ششمین جلسه شورای رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تاریخ 22 مهرماه 98
چهل و ششمین جلسه شورای مرکز رشد ( چهارمین جلسه آن در سال 98 ) با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات مرکز رشد برگزار گردید.
در این جلسه که در تاریخ 98/7/22 برگزار شد ابتدا در خصوص نحوه اخذ اجاره بها از هسته ها و شرکتهای فناور مستقر در مرکز بحث و تبادل نظر گردید .همچنین در این جلسه سه طرح دستگاه فتوتراپی تشخیصی و درمانی ،تولید روغن های خوراکی کم کالری و تخت هوشمند بستری سوختگی با قابلیت تعدیل فشار توسط مجری طرح و یا نماینده آنها برای اعضاء تشریح و مورد موافقت جهت استقرار در مرکز رشد قرار گرفت.