اخبار اسلایدی
حضور جناب آقای مهندس خالقی به عنوان مدرس در نشست تخصصی معرفی زیست بوم کارآفرینی دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه آزاد