اخبار اسلایدی
بازدید شورای مرکز رشد از پروژه ساخت کلین روم واقع در پارک علم و فناوری امام خمینی