اطلاعیه
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
یست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
آغاز ثبت نام : 15/4/1398
مهلت ارسال آثار : 30/7/1398
زمان : دی ماه 1398
نشانی الکترونیکی :http://razi.hbi.ir
razi.research.ac.ir