اطلاعیه
کنفرانس سالانه مدیریت استراتژیک

کنفرانس سالانه مدیریت استراتژیک با تاکید بر نوآوری و پویایی کسب و کارزمان برگزاری کنفرانس: 27 و 28 آبان ماه 1393آخرین مهلت ارسال مقالات :3 مهـــرماه 1393جهت ارسال مقالات به وبسایتwww.strategicmanagement.irمراجعه نمایید.