خبر
برگزاری دو جلسه داوری اختراع در مرکز رشد
در تاریخ 18 بهمن ماه 99 روز شنبه دو جلسه داوری در ساعت 12 و 13 با حضور اعضاء محترم کمیته داوری و ادعا کنندگان اختراع در سالن جلسات مرکز رشد فناوری زیست پزشکی برگزار شد. در این جلسات ادعا کنندگان با ارائه توضیحاتی، اختراع خود را معرفی و داوران پیرومون موضوع، سوالاتی را از ادعاکنندگان پرسیدند.