خبر
برگزاری جلسه در رابطه با رویداد مجازی
در روز شنبه مورخ 25/5/1395 جلسه ای در رابطه با روش های تبلیغات و هماهنگی های لازم در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید. در این جلسه که با حضور دبیران علمی و اجرایی و نیز مسئول دبیرخانه و سایر همکاران اجرایی برگزار شد، به ارائه راه حل هایی جهت افزایش جذب ایده های کاربردی پرداخته شد.