خبر
برگزاری چهل و نهمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
چهل و نهمین جلسه  شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور اعضای شورا در روز دوشنبه  22اردیبهشت 99از ساعت 10 الی 12در سالن جلسات مرکز رشد   برگزار گردید.در این جلسه دو طرح جهت استقرار در مرکز رشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که یکی از طرحها با نظراعضاء مقرر گردید در مرکز استقرار یابد و یکی از طرحهامورد پذیرش قرار نگرفت .همچنین در این جلسه درخصوص باز پرداخت تسهیلات اخذ شده توسط هسته ها و شرکتهای فناور و همچنین پرداخت تسهیلات جدید بحث و تبادل نظر گردید.