خبر
برگزاری اولین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1399
چهل و هشمتین جلسه ( اولین جلسه در سال 1399 ) شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور اعضای شورا در روز دوشنبه  15 اردیبهشت از ساعت 10 الی 12در سالن جلسات مرکز رشد و با رعایت شرایط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی  برگزار گردید.در این جلسه چندین طرح جهت استقرار در مرکز رشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اکثر  آنها با نظراعضاء مقرر گردید در مرکز استقرار یابند.و سایر درخواستها هم بعد از رفع نواقص مورد نظر اعضاء در جلسات آینده مطرح گردد.