خبر
داوری دو اختراع دیگر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تاریخ 98/11/19
با عنایت به مرجع بودن دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت داوری اختراعات ، در روز شنبه مورخ 98/11/19 دو ادعای داوری دیگر نیز در مرکز رشد با حضور داورانی از دانشکده پرستاری و مامایی و علوم پایه وکمیته داوری مرکز رشد مورد داوری قرار گرفت . این دو طرح شامل " کرم ویتامینه حاوی پروپرانولول و کوئر ستسن موثر بر ترمیم زخم" و دستگاه " چک کننده دارویی با قابلیت پیشگیری از خطاهای دارویی" بودند که از نطر جدید بودن ، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن مورد سنجش و داوری قرار گرفت. لازم به ذکر است بعد از تایید ادعا ها موارد در سامانه اختراعات کشور ثبت و بعد از تکمیل مدارک ، مورد ادعایی به عنوان یک اختراع ثبت می گردد.