خبر
برگزاری جلسه آشنایی فناوران مرکز رشد با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
    اولین جلسه آشنایی معاون تحقیقات و فناوری با فناوران مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در روز چهارشنبه مورخ 98/11/2 در سالن جلسات معاونت برگزار گردید. درابتدای این جلسه که نمایندگان شرکتها و هسته های فناور مستقر در مرکز به همراه کارکنان مرکز حضور داشتند آقای دکتر امام جمعه معاون جدید تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به اعضای حاضر در جلسه مطالبی را در خصوص مشکلات پیش روی فناوران و مرکز ، حرکت به سمت دانش بنیان ، پیگیری استقرار مرکز رشد در مکان جدید و سایر موضوعات مرتبط بیان نمودند و در ادامه نمایندگان شرکتها و هسته های فناور حاضر در جلسه مباحثی را در خصوص مشکلات واحدها و مرکز بیان نمودند و مقرر  گردید که در حد توان نسبت به رفع مشکلات توسط معاونت و مرکز رشد اقدام گردد. در ادامه جلسه نیز رئیس مرکز رشددر خصوص مسائل مرتبط با هر شرکت و اقدام در خصوص ارتقا شرکتها و مرکز رشد مطالبی رابیان نمودند.