خبر
داوری اختراع دو طرح سلامت محور در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورخ 98/10/28
داوری دو اختراع با عناوین " شوریجات عمل آوری شده با میکرو ارگانیسم های نمک دوست " و  " پماد عصاره خرما ویژه تبخال " در روز شنبه 98/10/28 با حضور داورانی از هیات علمی دانشکده های بهداشت و علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همکاران مرکز رشد در سالن جلسات مرکز رشد برگزار گردید. در خصوص هر ادعای اختراع ابتدا نماینده طرحها توضیحاتی را در خصوص طرح و کاربرد آن برای داوران بیان نمودند و سپس داوران مورد ادعا شده را از نظر جدید بودن ، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن مورد بررسی و داوری قرار دادند.