خبر
داوری ادعای اختراع در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورخ 98/10/21
داوری اختراع " باکس هوشمند نگهداری از داروهای پر خطر بیمارستانی " در روز شنبه 1398/10/21 توسط کمیته داوران متشکل از اعضای مرکز رشد و عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی  قزوین در سالن جلسات مرکز رشد برگزار گردید.در این جلسه نماینده مخترعین توضیحاتی را جهت داوران در خصوص طرح و کاربرد آن ارائه نمودند و سپس داورد مورد ادعا شده را از نظر جدید بودن ، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی بودن مورد بررسی و داوری قرار دادند. لازم به ذکر است دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی از مراجع داوری مورد تایید اداره مالکیت فکری کشور می باشد.