خبر
برگزاری چهل وهفتمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه در تاریخ 24 آذر ماه 98
چهل و هفتمین جلسه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور اعضاء و سرپرست جدید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در روز یک شنبه 24 آذر 98 از ساعت 10 الی 12در دفتر معاونت برگزار گردید.در این جلسه دو طرح جهت استقرار در مرکز رشد توسط نمایندگان گروهها ارائه گردید و مقرر گردید بعد از رفع چند اشکال جزیی در مرکز استقرار یابند. همچنین در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان جدید بحث و تبادل نظر گردید.