خبر
انتصاب سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جناب آقای دکتر محمدمهدی امام جمعه طی ابلاغ روز چهارشنبه 22 آبان 98 ،رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر منوچهر مهرام به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری  دانشگاه منصوب گردید. جناب آقای دکتر امام جمعه ،استاد دانشکده بهداشت و دارای دکترای تخصصی (
PHD) در رشته بهداشت محیط می باشد.سرپرست جدید معاونت تحقیقات و فناوری از مدیران با سابقه دانشگاه می باشد، از سوابق ایشان می توان به معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ، معاونت پژوهشی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی و... اشاره نمود. رئیس و همکاران مرکز رشد ضمن تقدیر و تشکر ازخدمات و زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر امیر پیمانی در امور تحقیقات و فناوری بخصوص اعتلای موقعیت مرکز رشد دانشگاه ، برای جناب آقای دکتر امام جمعه نیز در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.