خبر
برگزاری جلسه پیش رویداد استارت آپ بین المللی فناوریهای نوین سلامت آب شر ب
برگزاری اولین پیش رویداد استانی استارت آپ در دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) توسط مرکز رشد دانشگاه
  اولین پیش رویداد فناوری های نوین در سلامت آب شرب در دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) در تاریخ 1398/7/15 با حضوراستادان ، دانشجویان و تیم اجرایی از دفتر همکاری ها ی علمی و بین المللی معاونت امور بین الملل ، مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کار آفرینی ، گروه مهندسیی آب، تیم فناوری و اختراعات و انجمن علمی مهندسی آب آن دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدا جناب آقای دکتر کاریاب ، دبیر علمی استارت آپ و رئیس مرکز رشد زیست فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد استارت آپ و محورها و نحوه همکاری با دانشگاه به منظور دریافت ایده / طرح مطالبی را بیان نمودند سپس آقای مهندس ریاحی ، عضو تیم اجرایی و دبیر فناوری و اختراعات دانشگاه بین الللی امام خمینی ( ره ) با ارائه اسلایدهایی درباره ایده پردازی ، تعریف و ماهیت استارت آپ و مدل کسب و کار سخنانی را بیان نمودند.در ادامه نیز سرکارخانم مهندس فلاح و آقای دکتر قربانپور از همکاران مرکز رشد  مطالبی را در خصوص تکمیل فرمهای استارت آپ و کار و کار آفرینی توضیحاتی را ارائه نمودند.