خبر
نشست  هفتگی هم اندیشی فناوران  با حضور جناب آقای دکتر فریدونی در تاریخ 10 شهریور  98 با موضوع فرهنگ کارآفرینی

1398/6/12 سه‌شنبه

شست  هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد کارآفرینی در تاریخ دهم  شهریور ماه 98 درسالن  جلسات مرکز با حضور جناب آقای دکتر فریدونی کارشناسان مرکز و مدیران وکارکنان شرکتها و هسته های فن آور مستقر در مرکز رشد برگزارگردید.

در ادامه  برگزاری نشت هفتگی  هم اندیشی آقای دکتر فریدونی با هسته های  فناور مستقر در مرکز رشد ، طبق روال معمول ابتدا  جلسه به صورت خصوصی برای سه شرکت برگزار شد سپس در جلسه  آموزشی گروهی  برای عموم فناوران ، آقای دکتر فریدونی تعاریف کارآفرین و کارآفرینی و فرهنگ های مرتبط با کار آفرینی و مدنظر قرار دادن تفاوتهای فرهنگی جهت ارائه محصول در سایر مناطق و کشورهای خارجی مطالب ارزنده ای را بیان نمودندو در ادامه جلسه فناوران حاضر مشکلاتی که در زمینه های مرتبط با موضوع جلسه داشتند بیان نمودند.