خبر
نشست  هفتگی هم اندیشی فناوران  با حضور جناب آقای دکتر فریدونی در تاریخ 10 شهریور  98 با موضوع فرهنگ کارآفرینی

شست  هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد کارآفرینی در تاریخ دهم  شهریور ماه 98 درسالن  جلسات مرکز با حضور جناب آقای دکتر فریدونی کارشناسان مرکز و مدیران وکارکنان شرکتها و هسته های فن آور مستقر در مرکز رشد برگزارگردید.

در ادامه  برگزاری نشت هفتگی  هم اندیشی آقای دکتر فریدونی با هسته های  فناور مستقر در مرکز رشد ، طبق روال معمول ابتدا  جلسه به صورت خصوصی برای سه شرکت برگزار شد سپس در جلسه  آموزشی گروهی  برای عموم فناوران ، آقای دکتر فریدونی تعاریف کارآفرین و کارآفرینی و فرهنگ های مرتبط با کار آفرینی و مدنظر قرار دادن تفاوتهای فرهنگی جهت ارائه محصول در سایر مناطق و کشورهای خارجی مطالب ارزنده ای را بیان نمودندو در ادامه جلسه فناوران حاضر مشکلاتی که در زمینه های مرتبط با موضوع جلسه داشتند بیان نمودند.