خبر
برگزاری جلسه مشترک ایجاد فضای ایده پردازی و تعریف محصول فی مابین مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت و مرکز رشد قزوین
این جلسه  پیرو تفاهم نامه منعقده  فی مابین مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت و مرکز رشد با هدف پیشبرد تعریف ایده تا محصول و کارآفرینی با حضور معاون اجرایی ( آقای ادهمی ) ، سوپر وایزر آموزشی و مسئول کنترل کیفی مرکزولایت  و کارشناسان فناوری و آموزشی مرکز رشد در تاریخ 98/5/30 در دفتر معاون اجرایی بیمارستان برگزار گردید. دراین جلسه مقرر گردیدبا برگزاری کارگاه ، رویداد و جلسات مرتبط با کارآفرینی باعث ایجادانگیزه و خلاقیت در پرسنل و آشنایی آنان با اهداف مرکز رشد گردد.همچنین توافق گردید گفتگوی چهره به چهره  با پرسنل مرتبط با محصولات موجود در بیمارستان از دید آسیب شناسی و ایده پردازی نیز انجام گیرد.