خبر
برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین

برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه

چهل و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین"دومین جلسه آن در سال 1398" با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات مرکز رشد  برگزار شد.

  دراین جلسه که  در تاریخ 1398/5/20 با حضور اعضای  شورای مرکز رشد برگزار گردید.دراین جلسه  یک طرح  توسط نماینده متقاضیان جهت اعضاء شورا ی رشد ارائه گردید و مقرر گردید بعد از تغییراتی مورد پذیرش مرکز قرار گیرد.همچنین در این جلسه درخصوص تسهیلات ارائه شده به هسته های فناور نیز بحث و تبادل نظر گردید.