خبر
داوری دو ادعای اختراع در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورخ 24/4/98

  دو ادعای اختراع در خصوص مسائل پزشکی ارسالی از اداره ثبت اختراعات کشور توسط کمیته داوری اختراعات دانشگاه در مورخ 98/4/24 مورد بررسی قرار گرفت .

 این دو طرح شامل (( محافظ آنتی نیدل استیک )) که توسط خانم مریم سادات سید جعفر کاشی  و آقای محمد مسعود محمودی  ارائه گردیده بود و طرح (( دستگاه انکوباتور نوزاد دارای سیستم آروماتراپی و صدا درمانی)) که توسط خانم الهام حسن نیا و آقای علیرضا سلمانی ارائه گردیده بود توسط داوران از نقطه نظر جدید بودن ، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن  مورد بررسی قرار گرفت . این طرحها توسط داورانی از دانشکده های بهداشت و پرستاری و مامایی و همچنین مرکز رشد مورد داوری قرار گرفت .

لازم به ذکر است  دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان مرجع استعلام اداره ثبت اختراعات کشور بوده و در طی سالهای 1394 تاکنون بیش از 70 اختراع جهت داوری دریافت نموده است .