خبر
برگزاری اولین جلسه تیم ایده پردازی فناوری دانشگاه

برگزاری اولین جلسه تیم ایده پردازی فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

   اولین جلسه تیم ایده پردازی فناوری دانشگاه با حضور 18 نفر از دانشجویان رشته های مختلف ، رئیس و کارشناسان مالکیت فکری و تجاری سازی مرکز رشد با موضوع (( آشنایی بامفاهیم استارت آپ )) در تاریخ 28/2/1398 در سالن جلسات مرکز رشد برگزار گردید . در این جلسه در خصوص آشنایی با استارت آپ ها و نحوه مشارکت در رویدادهای ملی بحث و تبادل نظر گردید.