خبر
برگزاری جلسه شورای فناوری دانشگاه در سال 98

برگزاری جلسه شورای فناوری دانشگاه

 این جلسه که  در تاریخ  25/ 2 /1398  در سالن جلسات  معاونت تحقیقات و فناوری با حضور جناب آقای دکتر مهرام رئیس محترم دانشگاه ، معاون محترم تحقیقات و فن آوری و اعضای شورای فناوری برگزار و در خصوص  وضعیت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ، استقلال واحد TTO  از واحد BDO و سایر برنامه های حوزه فناوری در سال 1398 بحث و تبادل نظر گردید.