خبر
کسب رتبه دوازدهم دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ارزشیابی عملکرد حوزه فناوری سلامت

کسب رتبه دوازدهم دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ارزشیابی عملکرد حوزه فناوری سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

طی نامه ارسالی 27 اسفند 97  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی قزوین رتبه دوازدهم را در زمینه ارزشیابی عملکرد حوزه فناوری سلامت در بین 50 دانشگاه علوم پزشکی کشور، کسب کرد.

 رتبه فوق با توجه به امتیاز کلی فعالیتهای فناوری تأیید شده و براساس اطلاعات و شاخص‌های موجود در سامانه نظارت و ارزشیابی فعالیت در طول سال 1397بوده است که امتیاز کسب شده دارای رشد 100 درصدی نسبت به نیمسال اول سال 97 می باشد