خبر
برگزاری جلسه شورای فناوری دانشگاه

 جلسه شورای فناوری دانشگاه

 این جلسه که  در تاریخ  17 /11 /1397  در سالن جلسات  معاونت تحقیقات و فناوری با حضور جناب آقای دکتر مهرام رئیس محترم دانشگاه ، معاون محترم تحقیقات و فن آوری و اعضای شورای فناوری، روسا و مدیران بیمارستانهای دانشگاهی و نمایندگان هسته های فن آور ،دارای محصول مستقر  در مرکز رشد ،برگزار گردیدودر آن  هسته های فن آور  توضیحاتی را در خصوص  محصولات تولیدی خود بیان نمودند.