اخبار
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شیراز
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، تجهیزات آزمایشگاهی و صنایع دارویی و توانبخشی شیراز ۹۶در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ مهر ماه ۹۶ برگزار می شود.
تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ (۱۰/۰۳/۲۰۱۷)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۶/۰۷/۱۴ (۱۰/۰۶/۲۰۱۷)
زمان بازدید:
۱۰ الی ۱۸
نوع نمایشگاه:
بین المللی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس