اخبار
بازدید از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و دیدار با مدیر محترم مرکز، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده توسط جناب آقای مهندس خالقی ، معاون محترم مرکز رشد دانشگاه
 در خصوص مأموریت محول شده به مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدف بازدید و ایجاد تعامل با مراکز رشد استان ، بازدید از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و دیدار با مدیر محترم مرکز، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده توسط جناب آقای مهندس خالقی ، معاون محترم مرکز رشد دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 6/10/95 صورت گرفت.
طبق بازدید از شرکت های مستقر در مرکز رشد و آگاهی از فعالیت ها و رسالت آنها در حوزه فناوری و اعلام تمایل هر دو مرکز جهت افزایش تعاملات و همکاری های بیشتر ، تلاش بر صورت گرفتن این مهم و رشد و توسعه دو جانبه می باشد.