اخبار
نوزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد
نوزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور اعضای شورای مرکز رشد روز چهارشنبه  (21/11/1394) در محل سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد. در این جلسه به بررسی دو ایده محوری ارائه شده پرداخته شد