كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آلبوم تصاوير
دوشنبه 22 مهر 1392 دستاوردهای مرکز رشد
تراكشن الويتور   
1392/8/14 سه‌شنبه
دستگاه جمع آوري جلبك آزولا   
1392/8/14 سه‌شنبه
دستگاه تشخيص بيهوشي در حمام   
1392/8/14 سه‌شنبه
پد سرما درماني   
1392/8/14 سه‌شنبه

cpm زانو   
1392/8/14 سه‌شنبه
استتوسكوپ ديجيتال بي سيم   
1392/8/14 سه‌شنبه
دستگاه حمل واكسن   
1392/8/14 سه‌شنبه
پد سرمادرماني   
1392/8/14 سه‌شنبه