تصویر نام و نام خانوادگی محل کار شماره تماس
حمید کاریاب رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
علیرضا فراست سرپرست مرکز رشد فناوری زیست پزشکی 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
فریبا ظفری سرپرست دفتر مالکیت فکری و نوآوری 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
سعید احمدی سرپرست دفتر ارتباط با صنعت 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
ابوالفضل بهرامی بایه کارشناس دفتر مرکزی
و دبیرخانه
028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
محمدعلی قربانپور کارشناس دفتر انتقال فناوری 028
5 ـ 33336001
داخلی 2621
مستقیم :33364517
زهره نقدعلی کارشناس دفتر مالکیت فکری 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
بهزاد کاکاوند  کارشناس دفتر ارتباط با صنعت  028
5 ـ 33336001
داخلی 2621
مستقیم :33364517
نیلوفر ناظری کارشناس دفتر تجاری سازی 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517
مرتضی رضاپور کارشناس مرکز رشد 028
5 ـ 33336001
داخلی 2620
مستقیم :33364517