اعضای شورای فناوری سلامت
1 جناب آقای دکتر پیمان نامدار
2 جناب آقای دکتر محمدمهدی امام جمعه
3 جناب آقای دکتر نوید محمدی
4 جناب آقای دکتر پیمان قجربیگی
5 جناب آقای دکتر احمد نیک پی
6 جناب آقای دکتر سید امیر فرزام
7 جناب آقای دکتر داوود جمشیدی
8 جناب آقای دکتر رزاق محمودی
9 جناب آقای دکتر محمدعلی سلیمانی
10 جناب آقای دکتر حمید کاریاب