اعضای شورای فناوری سلامت
   دکتر منوچهر مهرام                           رئیس شورای فناوری سلامت                           رزومه
   دکتر امیر پیمانی                              نائب رئیس شورای فناوری سلامت                     رزومه
   دکتر رضا نجفی پور     
                     دبیر شورای فناوری سلامت                              رزومه                                  

 
  دکتر علی صفری واریانی                    عضو شورای فناوری سلامت                            رزومه
  دکتر پرویز پدیسار                               عضو شورای فناوری سلامت                            رزومه
  دکتر حمید کاریاب                               عضو شورای فناوری سلامت                            رزومه دکتر کاریابرزومه          
 مهندس مصطفی جعفری مطلق            عضو شورای فناوری سلامت                              رزومه