مرکز رشد فناوری زیست پزشکی

بلوار شهیدباهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پست الکترونیک 

کدپستی 34197/59811

شماره تماس: 33364517 - 028   
داخلی 2620-2621