صفحه داخلی
آدرس: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

کد پستی:                    3419759811 

پست الکترونیک:           
  BMTI@qums.ac.ir
                                 
شماره تماس:               33364519 – 33364518 – 33364517 - 028

فکس:                        33364516 - 028

ساعت کار اداری: شنبه تا پنج شنبه  ساعت 7:30 الی 14